14/06/2007

Rudy Aernoudt en Philippe Van Parijs aanvaarden 2e Prijs voor Politieke Moed / Rudy Aernoudt et Philippe Van Parijs acceptent le prix pour le courage politique

aernoudtvanparijs

 

B Plus, beweging voor een federaal België, reikte deze week voor de tweede keer de « Prijs voor Politieke Moed » uit.  Deze prijs wordt door B Plus telkens toegekend aan twee bekende personaliteiten, een Vlaming en een Franstalige, die tijdens het afgelopen jaar een constructieve bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van ons federaal systeem en die bewezen hebben in staat te zijn het communautaire hokjesdenken te overstijgen.  B Plus maakt van de uitreiking van deze prijs een jaarlijkse gewoonte om deze personaliteiten te feliciteren en in het bijzonder onder de aandacht te brengen, maar ook om anderen aan te moedigen om constructief na te denken over de wijze waarop ons Belgisch federalisme kan gemoderniseerd worden om de staat efficiënter te laten functioneren, mits respect voor de verscheidenheid en de autonomie van de deelstaten. 

 

Vorig jaar werd deze prijs omstreeks hetzelfde tijdstip voor het eerst uitgereikt.  De laureaten waren toen oud-Premier Wilfried Martens en Minisiter van Sociale Zaken Rudy Demotte. 

 
 
 
Dit jaar is onze Vlaamse laureaat die de prijs in ontvangst nam Rudy Aernoudt. Op dit ogenblik is Rudy Aernoudt directeur-generaal van het Departement Economie van de Vlaamse overheid.  Voordien bekleedde hij de functie van kabinetchef van Fientje Moerman en adjunct-kabinetchef van Waals Minister Serge Kubla.  Rudy Aernoudt heeft een atypisch professionneel parcours voor een Vlaming, aangezien hij zowel in de Waalse, de federale als de Vlaamse overheid topfuncties heeft uitgeoefend.  Dankzij deze unieke combinatie van ervaringen op verschillende beleidsniveaus, heeft hij als geen ander een helder inzicht gekregen in onze federale staatsstructuren.   In september 2006 verbaasde Rudy Aernoudt vriend en vijand door een repliek te publiceren op het separatistische Warandemanifest in de vorm van een boek met als titel : « Vlaanderen-Wallonië : Je t’aime moi non plus ».  In dit boek maakt hij komaf met tal van vastgeroeste clichés over de andere Gemeenschap die zowel bij Vlamingen als Walen nog steeds bestaann.  Dit boek werd een echte bestseller in het noorden en het zuiden van het land.  Samen met de verschijning ervan, lanceerde Rudy Aernoudt ook een oproep tot gezond verstand in de communautaire betrekkingen, waarvoor B Plus niets dan lof heeft.  Om al deze redenen besliste ons Directiecomité dat Rudy Aernoudt ons Vlaamse laureaat zou zijn voor de 2e Prijs voor Politieke Moed.  Deze week aanvaardde Aernoudt de prijs met de volgende opmerking :
 
« Ik aanvaard deze prijs met vol enthousiasme uit de handen van B Plus, want ik geloof dat het belangrijk is om mensen die zich actief inzetten voor België meer aandacht te schenken dan zij vandaag krijgen.»

 

Aan Franstalige zijde werd de prijs in ontvangst genomen door prof. Philippe Van Parijs.   Hij komt uit een Vlaamse familie, liep school in het Frans en woont sinds lange tijd in het Brussels Gewest.  Philippe Van Parys heeft een indrukwekkend academisch parcours afgelegd :  hij behaalde een diploma in de filosofie, rechten, economische politiek, sociologie en talen en is houder van verschillende doctoraatstitels in sociale wetenschappen (Leuven, 1977) en filosofie (Oxford, 1980). Vandaag is hij gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de Université catholique de Louvain, waar hij de Chaire Hoover d'éthique économique et sociale gestalte geeft sedert de oprichting ervan in 1991.  Aan verschillende instellingen over de ganse wereld is hij bovendien gastprofessor, hetgeen er ongetwijfeld toe bijdraagt om zijn kijk op de communautaire verhoudingen in België te verrijken. 

Het directiecomité van B Plus besliste om hem aan Franstalige zijde de 2e Prijs voor Politieke Moed uit te reiken omwille van zijn niet aflatende bijdrage aan het politieke en institutionele debat in de vorm van concrete voorstellen en ideëen, waarbij hij de belangen van beide Gemeenschappen in aanmerking neemt.  Daarbij schrikt hij er niet voor terug om soms tegen de mainstream in te gaan, zoals bijvoorbeeld het geval was met zijn mening over de in Franstalig België verketterde Vlaamse « Wooncode ».  Ook zijn visie op de Brusselse identiteit, de faciliteiten en zijn actie tot promotie van de oprichting van een federale kieskring met de Paviagroep zijn daar mooie voorbeelden van.  Het met grote bescheidenheid dat Philippe Van Parijs de prijs van B Plus in ontvangst nam :

« Ik aanvaard deze prijs mede in naam van alle academici die in het verleden het reeds hebben aangedurfd om moedige standpunten in te nemen, waarmee ze dikwijls tegen de haren van hun eigen Gemeenschap instrekenElk land heeft immers nood aan academici zijn die in volle onafhankelijkheid hun mening kunnen zeggen 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

B Plus, mouvement pour une Belgique fédérale, a décerné ce mercredi et  pour la seconde année consécutive son «Prix du courage politique». Ce prix est décerné à deux personnalités, une flamande et une francophone, qui se sont montrées attachées à l’amélioration de notre système fédéral, s’attelant à briser les clichés et autres idées reçues ainsi qu’à surmonter tout particularisme communautaire. BPlus entend faire de ce prix une manifestation annuelle et encourager de ce fait quiconque entreprend de moderniser notre modèle fédéral belge pour en faire une entité efficace, dans le respect de l'autonomie et de la spécificité de chacun.

 

Pour rappel, l’année dernière, ce prix avait été remis à Wilfried Martens et à Rudy Demotte.

 
Du côté flamand, le prix a été accepté par Rudy Aernoudt. Actuel secrétaire général du département économie du gouvernement flamand, ancien chef de cabinet du Ministre fédéral de l’économie Fientje Moerman et ancien chef de cabinet adjoint du Ministre wallon Serge Kubla, Rudy Aernoudt a un parcours professionnel atypique au sein des administrations flamandes, wallonnes et fédérales. A cet égard, il a pu se forger une opinion non dogmatique sur les structures de l’Etat fédéral ainsi que sur les différentes communautés qui le composent. En 2006, Rudy Aernoudt publie une réplique au contre-manifeste séparatiste « In de Warande », intitulée «  Wallonie-Flandre : je t’aime – moi non plus » dans laquelle il s’évertue à briser les clichés et les préjugés qualifiant à l’heure actuelle les Wallons en Flandre. A l’occasion de la parution de ce livre, qui est vite devenu un « best-seller » en Flandre et en Belgique francophone, Rudy Aernoudt a également lancé un appel au bon sens dans les relations communautaires entretenues entre l’Etat fédéral et les entités fédérées, appel que B Plus ne peut qu’applaudir. Pour toutes ces raisons, il nous a paru évidemment de récompenser Rudy Aernoudt et c’est avec grand plaisir que ce dernier a accepté le prix du courage politique décerné par B Plus. « J’accepte chaleureusement ce prix car je pense qu’il est important de féliciter le travail de toute personne oeuvrant à l’heure actuelle en faveur de la Belgique » a t-il déclaré à l’issue de la cérémonie.

Du côté francophone, le prix a été accepté par le professeur Philippe Van Parijs. Issu d’une famille flamande, éduqué à l’école en français et résidant depuis longtemps en Région bruxelloise, Philippe Van Parijs a un itinéraire académique impressionnant : diplôme en  philosophie, en droit, en économie politique, en sociologie et en linguistique,  titulaire de doctorats en sciences sociales (Louvain, 1977) et en philosophie (Oxford, 1980). Aujourd’hui, il est professeur ordinaire à la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université catholique de Louvain, où il anime la Chaire Hoover d'éthique économique et sociale depuis sa création en 1991. Il est également professeur invité un peu partout dans le monde, ce qui a sans doute contribué à développer son ouverture d’esprit et notamment en matière de relations communautaires en Belgique.

Au sein de BPlus, nous avons en effet tout particulièrement été attiré par la cohérence et la constance de ses propos au niveau de la politique belge, par sa prise en compte des souhaits de l’autre Communauté et son souhait d’améliorer notre modèle fédéral belge. A titre d’exemples, on peut évidemment citer ses positions courageuses sur le « Wooncode », décriées du côté francophone, sur l’identité propre de Bruxelles, sur les facilités ou sur la circonscription électorale nationale au sein du groupe Pavia. Pour toutes ces raisons, nous sommes très fiers de lui avoir remis ce prix du courage politique…. pour l’audace de ses idées en matière communautaire qui vont souvent à contre-courant de l’abattage médiatique et pour son effort constant de rapprochement des différentes communautés en Belgique pour le bien de notre modèle fédéral.

 

C’est en toute modestie que le professeur Van Parijs a accepté le prix de B Plus. « J’accepte ce prix au nom de tous les universitaires qui ont osé prendre des positions courageuses  parfois à contre-courrant de la pensée dominante dans leur communauté » 

17:10 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Général | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : rudy aernoudt philippe van parijs politique bplus belgique belgi |  Facebook |