23/03/2007

B Plus in de Knack (14/03)

Wat de RTBF ook mag beweren, la Belgique bestaat nog. Maar hoelang nog? En waarom? Vorige week liet Knack de "dierbare vijanden" Geert van Istendael en Bart De Wever aan het woord. Deze week de koele minnaars van het koninkrijk, verenigd in B Plus.Ze willen niet "belgicistisch" genoemd worden, maar wel antiseparatistisch. Drie prominente leden van B Plus, Beweging voor een federaal België ("Wij zijn niét unitair!), spreken zich uit over het nut van België: gewezen eerste minister Wilfried Martens, curator Piet Chielens van het Ieperse In Flanders Fieldsmuseum, en B Plus-woordvoerder Tony Van de Calseyde. "Je kunt een overtuigde Vlaming zijn en toch een meerwaarde zien in België".Heren, wat is uw definitie van België?Wilfried Martens: Het is wel een constructie, maar dan een die heel ver teruggaat in de tijd. Er was in 1830 meer Belgische eigenheid dan men nu in de Vlaamse Beweging wil doen geloven.Piet Chielens: Dat de taalgrens ook door de geesten zou lopen, is niet waar. Er zijn altijd contacten geweest. We delen onze heersers al sinds de middeleeuwen.Tony Van de Calseyde: Bestaan er natuurlijke staten? Welke staat is door God gewild? Elke staat is het resultaat van erfenissen, oorlogen enzovoorts. Kunstmatigheid is een heel makkelijk argument tegen België. Dan moet je ook de Europese Unie opblazen, want dat is het grootste kunstmatige staatkundige project uit de geschiedenis.Is het Belgische tussenniveau niet irrelevant geworden, zoals de N-VA stelt?Martens: Het afschaffen zou erg dom zijn. Ten eerste moreel. Als wij een scheiding tot stand zouden brengen zoals Tsjecho-Slowakije, dan verliezen wij een groot stuk van onze geloofwaardigheid in Europa. Dan ben je niet in staat om met je buren samen te werken, terwijl je dat wel met mensen van een straat verderop zegt te kunnen. Ten tweede had Tsjecho-Slowakije geen Brussel. De dag na de beruchte uitzending op RTBF over de Vlaamse onafhankelijkheid, moest ik een vergadering van de EVP met tien eerste ministers voorzitten. Ik kan u verzekeren dat ik me niet goed voelde.Van de Calseyde: Bij B Plus waren bepaald niet gelukkig met de beeldvorming over Vlaanderen.Martens: We hebben jarenlang Brussel verdedigd als de hoofdstad van Europa en gepretendeerd dat België een soort prototype kan zijn, een schaalmodel. We verliezen met de splitsing van België als grap al onze geloofwaardigheid, laat staan met een werkelijke splitsing. De schade zou enorm zijn.Van de Calseyde: Op diplomatiek vlak wegen we nu ook veel zwaarder.Chielens: Wie beheert na de splitsing van België bijvoorbeeld het belangrijke dossier-Congo en omgeving? Wallonië? Vlaanderen? Brussel?Maar u kunt toch niet ontkennen dat er communautaire problemen zijn.Martens: De klinieken in Brussel bijvoorbeeld, daar zijn grote taalproblemen.Chielens: Maar in het scenario van N-VA, met een apart Brussels staatje, zal het er in die klinieken niet bepaald gezelliger op worden.Martens: De natiestaat is iets negentiende-eeuws. Maar de separatisten willen een soort mininatiestaatjes maken, wat de totale regressie betekent. En hoe zal men na een scheiding opnieuw gaan samenwerken? Via diplomaten?B Plus komt met een eigen manifest, dat de transfers sterk nuanceert.Van de Calseyde: We besluiten ons manifest met een uitspraak van uitgever en publicist Harold Polis: "Vlaanderen is ooit een ideaal geweest. Voor de denkgroep "In de Warande" is het een boekhoudkundige balans". Alleen is dat Warandemanifest door slechte boekhouders geschreven. Het bedrag van die transfers is nogal variabel. "In de Warande" spreekt over 10,4 miljard euro per jaar. Een van hun belangrijkste medewerkers, Johan Van Gompel, komt van de studiedienst van de KBC. In 2003, twee jaar eerder, kwam hij nog uit op 5,43 miljard. Het VBO kwam in 2003 op 3,5 miljard euro uit. Het Vlaams Belang heeft het over 12 miljard. Wie biedt er meer? Terwijl ze het er totaal niet over eens zijn wat een transfer is. "In de Warande" rekent onder meer de rentelasten op de staatsschuld mee, wat door de KBC betwistbaar is genoemd.Blijkens de tabellen in uw manifest worden er binnen Frankrijk nog grotere bedragen verschoven.Van de Calseyde: Naar de Languedoc, naar Corsica... Trouwens, ook in heel wat andere Europese landen bestaan er grotere interne transfers dan bij ons.Chielens: Zo draait toch elke samenleving? Als je dat als argument durft gebruiken, sluit je morgen de Westhoek uit en de dag nadien de Noorderkempen. Waar houdt dat op? Dit heeft geen enkele morele waarde.Martens: Een federale sociale zekerheid is voor mij essentieel. Dat symboliseert meer dan wat ook de solidariteit tussen personen.Hebt u de doos van Pandora niet zelf geopend? U stond aan de wieg van het federale België, maar u ging Egmont in als Vlaming en kwam eruit als Belg.Martens: Je kunt zoals ik een overtuigde Vlaming zijn en toch een meerwaarde zien in België. Ik was al heel jong voorstander van een federaal systeem.Chielens: Ik ben voor dat systeem, maar helaas is er een democratisch deficit ontstaan. Geen enkele nationale politicus haalt zijn eigen legitimiteit uit een democratische stemming, zolang er geen nationale kieskring voor de federale verkiezingen is. Zoals elke Amerikaan voor de president kan stemmen, zo zou elke Belgische staatsburger moeten kunnen stemmen voor of tegen de premier.Martens: De Franstaligen wilden dat niet uit angst geminoriseerd te worden. Een fatale vergissing. De premier zou nationaal verkozen moeten worden.Chielens: Elke tweede verkiezing in dit land is nu communautair. Dat krijg je als politici geen verantwoording moeten afleggen in het hele land. Als het heel moeilijk wordt, zeg je gewoon: het is de schuld van de overkant.U beheert de erfenis van de Groote Oorlog. Pleegt u niet een beetje verraad aan de mannen die hun bloed, dan wel hun inkt, hebben vergoten voor Vlaanderen? Aan het IJzertestament?Chielens: Dat testament is vooral een mythe van nà de oorlog. Wat een massabeweging is geworden tegen 1930, met IJzerbedevaarten voor 200.000 mensen, was misschien 150 man sterk tijdens de oorlog. De eerste twee jaren van die beweging waren bovendien volledig tweetalig. En het ging voornamelijk om Houdt u rein! Men was tegen masturbatie en hoererij.Een belangrijk nationalistisch strijdpunt, zoals bekend.Chielens: Met name het pacifisme is een uitvinding van de late jaren twintig geweest. Aan de IJzer is men eigenlijk alleen maar oorlogsmoe. Dat de Belgen nu bekendstaan als congenitale pacifisten, heeft niet zoveel met de Eerste Wereldoorlog an sich te maken. Dat is het product van duizend jaar bezetting.Van de Calseyde: In die zin bestaat België al duizend jaar.Chielens: Helaas is de politiek pas in de jaren dertig begonnen met het nakomen van de toezeggingen uit de jaren twintig. En toen geloofde veel flaminganten al in de Nieuwe Orde, uit frustratie dat het toenmalige unitaire doof bleef voor hun rechtmatige verzuchtigingen. Overigens kun je ook stellen dat de huidige roep om separatisme een verraad aan het IJzertestament is. Daar heeft niemand om gevraagd. Die Fronters dachten absoluut binnen België. En hun wensen zijn ondertussen ruimschoots vervuld. Wie nu nog doorzeurt, is een extremist.Is gehechtheid aan België niet vooral romantisch en dus irrationeel?Chielens: Ik ben opgegroeid in een Vlaamsgezind milieu. We gingen elk jaar naar de IJzerbedevaart. Maar ik heb de laatste twintig jaar gezien hoe de sfeer is doorgeslagen. We hebben een nieuwe staatshervorming nodig die corrigeert in de andere richting. Bij mij is dat een rationele overweging, veel minder dan een sentiment. Ik ben niet zo dol op het biefstuknationalisme van de Vlamingen.Van de Calseyde: Mijn gehechtheid aan België is ingegeven door het gevoel dat het huidige politieke discours iets heel anders is dan wat ik ervaar bij de mensen rondom mij. Dat nationalisme leeft helemaal niet bij de overgrote meerderheid van mijn leeftijdgenoten.Martens: Ik voel wel een vorm van nostalgie, bijvoorbeeld naar mijn humanioratijd, toen we schoolreizen maakten naar de Ardennen. Daarna kwam de periode dat ik heel sterk Vlaamsgezinde actie voerde. Dat is uitgemond in mijn adagium "autonomie waar mogelijk, een centraal gezag waar nodig". En dat was heel rationeel. Vervolgens ben ik mijn land als een deelstaat binnen de Europese Unie gaan zien. Ik kan het aldus samenvatten: Vlaanderen is mijn heimat, België mijn vaderland en Europa mijn toekomst.Mag ik u omschrijven als een ouderwetse cultuurflamingant?Martens: Absoluut. Ik kwam niet uit een flamingantische familie. Mijn ouders spraken dialect. De ABN-kernen vormden mijn eerste politieke engagement. Ik heb ook dikwijls gezegd dat Nederland mijn culturele vaderland is.Van de Calseyde: Interessant genoeg hebben we bij B Plus nogal wat oudleden van de Volksunie, die hetzelfde parcours hebben gevolgd als meneer Martens.Martens: Maar ik moet daaraan toevoegen dat ik aan België mijn kennis van het Frans en mijn affiniteit met de Latijnse wereld te danken heb. Dat is een geweldig voordeel van dit land. België reikt tot aan de Pyreneeën.Heeft het Franstalige Belgische establishment, om te beginnen het Hof, zoveel invloed als sommigen beweren?Martens: Er is van onderuit een indrukwekkende politieke emancipatie geweest. Veel mensen van gewone komaf hebben dankzij ons democratische systeem een belangrijke functie kunnen uitoefenen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van. De macht van dat establishment is dus enorm gereduceerd.Chielens: De machtigste Waal is de homoseksuele zoon van een immigrant. Dat zegt iets over de ondermijning van het establishment.Van de Calseyde: En over de tolerantie van de Walen.Klampt u zich niet vast aan iets wat voorbij is?Van de Calseyde: Een van de grote successen van de separatisten is dat ze erin geslaagd zijn ons, die verzoening en begrip bepleiten tussen de inwoners van dit land, af te schilderen als mensen die in het verleden leven. Terwijl wij juist iets zeer rationeels en toekomstgerichts voorstaan. Maar de naam B Plus werkt bij sommige mensen als een rode lap. Elk rationeel discours verstomt meteen.Chielens: Veel separatisten zijn opgegroeid met de verhalen over de repressie, de staat België die hun ouders of grootouders onrecht heeft aangedaan. Die mensen rationaliseren iets wat een buikgevoel is. Nu beweren ze dat het enkel nog gaat om het bestuursniveau, maar ze loochenen hun gehechtheid aan die symboliek. Wat ze uiteindelijk omhelzen, is een mythe over Vlaanderen dathet zo goed zelf kan doen. Over boeken hoor je ze nooit. De belangrijkste levende Belgische fictieschrijver over de Eerste Wereldoorlog is de Waal Xavier Hanotte. Geen Vlaming die hem leest, nog kan lezen. Al die separatisten zouden eens minder geld moeten tellen en wat meer Frans moeten leren.Van de Calseyde: Dat hele Warandemanifest wekt de indruk dat ze argumenten zin gaan zoeken bij hun separtistische gevoelens.Chielens: Wat mij frappeert, is hoe makkelijk men zich met de moderne Vlaamse mythe identificeert. Jo Vandeurzen, die met een zwaar Limburgs accent zijn liefde voor Vlaanderen uitspreekt, is eigenlijk toch een beetje lachwekkend. Als de burgemeesters van Bailleul in Frans-Vlaanderen dat doet, in overigens fantastisch Vlèmsch dialect, heeft hij als Fransman een historisch punt. Maar Jo Vandeurzen heeft er als Maas- en Rijnlander cultureel gesproken helemaal niets mee.Wat is eigenlijk de Belgische cultuur?Chielens: Al jong ontdekken dat je niet alleen op de wereld bent. Dat is het enorme voordeel van Belg-zijn, die permanente oefening in verdraagzaamheid. De meeste culturen, en zeker natiestaten, houden daar niet zo van. De inwoners worden geacht in één mythologie te geloven. Dat is in België nooit het geval geweest, en dat levert ons die schitterende tegendraadsheid op. We zijn al eeuwen multicultureel. Hoe zouden we dat durven weggooien?Van de Calseyde: Je kunt van de anderen leren. Dat is erg gezond. Bert Anciaux zegt geregeld dat "Belgische cultuur" niet bestaat, maar dat is toch lachwekkend? Dat is negationisme. Want Magritte, want Hergé, want Fabre... noem maar op.Martens: Ik heb als flamingant met de ABN-acties en dergelijke deelgenomen aan een essentiële emancipatie. Ik wilde tot de beschaving doordringen, ik wilde een cultuurtaal spreken die gelijkwaardig was aan die van de Franstaligen. De Nederlandse cultuur is een belangrijke cultuur en daartoe moeten wij behoren, niet tot een of ander Vlaams dwergendom. Nadien kwam de politiek emancipatie. Ik heb altijd geloofd dat België een federale staat moest worden. En ik pleitte ervoor dat de Nederlandstalige cultuur, waarvan de Vlaamse een deel is, op gelijke hoogte kwam te staan met de Franstalige. Niét dat die Franstalige achter de horizon zou wegzakken.Van de Calseyde: Mijn moeder heeft meegelopen in de marsen op Brussel. Ik zou daar toen ook in hebben meegelopen. Maar de huidige, separatistische Vlaamse Volksbeweging heeft niets meer te maken met emancipatie.Martens: Die is in belangrijke mate extreem-rechts.Van de Calseyde: Die heeft te maken met ontkenning en uitsluiting van de andere cultuur. Terwijl de Belgische cultuur de ander insluit.Martens: Of zou moeten insluiten. Er bestaat ook een FDF.Van de Calseyde: Het FDF verspreidt brochures in de Rand waarin het mensen ontraadt om Nederlands te leren. Dat zijn onze vijanden. B Plus is niet naïef.Hoe moet het nu verder met België?Van de Calseyde: Als ze België willen, moeten ze het bij de volgende staatshervorming ook laten functioneren. Bijvoorbeeld door die ene federale kieskring. Maar ik heb separatisten als Frans Crols in Trends horen verklaren: mij interesseert het functioneren van België niet.Martens: Frans Crols heeft ook verklaard: mij interesseert Brussel niet meer. Dat is toch ongelooflijk.Chielens: Maar welke mythe behalve een mercantiele hebben ze dan nog? Welk fatsoen houden ze dan nog over?Martens: Separatisme gaat in tegen de zin van de geschiedenis. Etiam si omnes ego non, ook als iedereen meedoet, ik niet. Het resultaat van België, met al zijn kleine kantjes, is toch formidabel. Schrijver Benno Barnard. Het interview is verschenen in Knack op 14/03/2007

14:01 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : b plus knack martens chielens van de calseyde |  Facebook |

20/01/2007

Dossier over de gematigde Vlamingen in "Le Vif" van 19/01/2007

 

 

 

Uiteindelijk een dossier over Vlaanderen in een belangrijke Franstalige tijdschrift ("Le Vif") die zich niet aan extremisten en separatisten beperkt. "Le Vif" breekt dus de "clichés" die we altijd in Franstalige België gebruiken (vooral via de media) om onze Vlaamse landgenoten te bepalen.

 

Die dossier toont wel dat er veel Vlamingen, in alle sectors (bedrijfsleven, cultuur, politiek,...), zijn die nog echt in een gezond en werkende samenwerking tussen Franstaligen en Vlamingen geloven om aan ons land een mooie toekomst te geven. Al die mensen zijn dus anti-separatisten en stellen ideën voor die BPlus al jaren aan het verdedigen is. Trouwens spreekt men van BPlus in die dossier met een interview van onze Ondervoorzitter voor Vlaanderen, Tony Vandecalseyde. Bravo Tony !!

 

Il reste à espérer que cette brèche dans la couverture médiatique du traitement des problèmes communautaires ne reste pas sans suite et que d'autres média prennent le relais. Il est en effet important de montrer à la population belge que de nombreuses personnes de bonne volonté existent de part et d'autre de la frontière linguistique, prêtes à comprendre et écouter l'autre Communauté afin de renforcer notre modèle fédéral belge. 

 

A nous de jeter toutes nos forces dans la campagne qui s'annonce pour que les notions de solidarité, de respect mutuel, de compréhension et d'intérêt général occupent le devant de la scène au niveaux communautaire et institutionnel.

 

Gilles Vanden Burre

gilles_vdb@hotmail.com

 

14:31 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Presse | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

28/12/2006

Très léger, le Manifeste de la Warande

Bplus : "Très léger, le Manifeste de la Warande"...www.lalibre.be christian LaporteMis en ligne le 22/12/2006- - - - - - - - - - - Le mouvement pour le fédéralisme d'union réplique aux séparatistes.Comme tous ceux qui sont préoccupés par l'avenir du pays, les responsables de B Plus, mouvement pluraliste pour le fédéralisme d'union ont lu attentivement le Manifeste "in de Warande". Mieux, ils ont pris le temps de l'éplucher avant de donner leur avis. Où ? Mais au club de la Warande, pardi, dans l'espoir que les promoteurs du manifeste séparatiste acceptent un réel débat. Pour Luc Ryckaert, Tony van de Calseyde et Luc Van Coppenolle, tous les trois de bons Flamands, le plaidoyer des indépendantistes ne tient pas la route. Ils se sont partagé le travail et en neuf chapitres bien sentis, ils démontrent qu'il faut au contraire approfondir le fédéralisme. En régionalisant encore certaines matières mais aussi en en refédéralisant d'autres. Comme les Verts, B Plus veut aussi une circonscription nationale afin qu'un certain nombre d'élus soient de nouveaux "fédéraux".Cela dit, si B Plus est allé vers la presse, c'était surtout pour dépiauter le Manifeste de la Warande. Premier constat : il est loin de représenter toute la Flandre, étant surtout "d'inspiration radicale de droite et nationaliste avec une représentativité très relative de ses auteurs". Contrairement à ses auteurs, B Plus constate que la Belgique reste une réalité vivante où les passerelles sont loin d'être coupées. Mais B Plus a surtout voulu porter le débat sur le terrain de ses adversaires. C'est là qu'ils sont aussi le plus sceptiques : "Les données chiffrées n'ont rien de scientifique. Les transferts sont largement exagérés et c'est à tort que l'on dit qu'ils sont plus élevés en Belgique". Pour Luc Van Coppenolle, "les données sont interprétées voire truquées". Et de constater que les chiffres viennent de sources où l'on ne parlait pas de la Belgique. En outre, ils sont attaquables vu qu'"ils reposent sur un calcul des transferts qui incorpore des éléments étrangers au concept de transferts". L'auteur a aussi démonté les données avancées par Juul Hannes (VUB) qui se focalisent sur "une période qui va de 1832 à 1912"... Des études mises en valeur soit dit en passant dans "Secessie", une publication proche du Vlaams Belang... Et si on supprimait les transferts, cela n'entraînerait pas un relèvement de la Wallonie parce que la plupart concernent des appoints de revenus dans la sécurité sociale.Pour B Plus, l'accusation d'une gouvernance belge chaotique et peu démocratique tient aussi au problème non résolu de la hiérarchie des normes, comme on l'a vu, dramatiquement, avec le dossier DHL. Cela dit, la Wallonie ne connaît plus le déclin décrit, même si le chômage y reste trop aigu. Alors, emprunter la voie de la scission "n'est non seulement pas une solution mais un pis-aller qui déconsidérerait nos régions en Europe". B Plus montre aussi que les promoteurs du Manifeste prennent leurs rêves pour des réalités. Non, trois fois non, l'on ne peut comparer la Belgique et l'ex-Tchécoslovaquie. C'est intellectuellement malhonnête...Rens. : 03.205.03.09; Web www.bplus.begrenouille-plus-grosse-que-le-boeuf

20:03 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Belgicisten kraken Warande-manifest

De Standaard : vrijdag 22 december 2006 Belgicisten kraken Warande-manifestEen jaar na het Manifest voor een Zelfstandig Vlaanderen heeft BPlus een antwoord klaar. Met enig gevoel voor ironie stelde B Plus gisteren zijn antwoord op het zogenaamde Warande-manifest voor op de plaats waar dat werd opgesteld: in de Warande. B Plus is een drukkingsgroep die het federale België wil versterken. Een relatief kleine club, maar net als de Warande-groep heeft ze prominente leden. Pierre Chevalier (VLD), Willy Claes (SP.A), Wilfried Martens (CD&V), Camille Paulus en Freddy Willockx (SP.A) onder anderen. Zoals verwacht kraakt B Plus het Warande-manifest, waarin Vlaamse toplui uit de economische wereld de splitsing van België vragen. Het manifest deugt niet, stelt B Plus, en het wrijft de Warande-groep een rechts-radicale agenda aan. Zo betwist het dat Vlamingen en Franstaligen uit elkaar groeien. De grootste evenementen - van de uitvaart van koning Boudewijn tot de City Parades - worden nog altijd op Belgisch niveau georganiseerd. ,,Zowat de hele top van de Vlaamse culturele wereld kant zich tegen separatisme'', zegt Luk Ryckaert van B Plus. Franstaligen denken ten onrechte dat er een Vlaamse politieke meerderheid bestaat voor confederalisme. ,,Dat het Vlaams Parlement eenzijdig de onafhankelijkheid zou uitroepen is absurd'', aldus Ryckaert. ,,Enkel Vlaams Belang is daar voorstander van.'' De N-VA opteert voor geleidelijkheid. Dat CD&V en VLD voorstanders zijn van confederalisme noemt Ryckaert dan weer ,,accidents de parcours''. De meerderheid van die partijen staat daar niet achter. De Warandegroep overschat de transfers, stelt B Plus nog, door ,,getrukeerde'' cijfers en oneigenlijke vergelijkingen. B Plus betwist ook de stelling van professor Juul Hannes dat transfers van zuid naar noord nooit bestaan hebben. Een afbouw van de transfers veroorzaakt volgens B Plus ook niet automatisch een heropleving van Wallonië. België heeft inderdaad een complexe beleidsstructuur, geeft B Plus toe, maar dat krijg je nu met federalisme. Bovendien slaagt het federale niveau er ondanks alles in te besturen. Vereenvoudigingen zijn wel mogelijk, onder andere via één federale kieskring. Een splitsing van België breng onvermijdelijk instabiliteit mee - met nadelige economische gevolgen. Bovendien heeft Vlaanderen noch Wallonië een even sterk imago als België of Brussel. De vergelijking met Tsjechië en Slovakije, die vreedzaam hun eigen gang gingen, loopt mank. In tegenstelling tot ons land was daar geen centrale hoofdstad of torenhoge overheidsschuld om over te bekvechten. De economische heropleving in beide landen heeft vooral te maken met de val van de Muur. Slovakije blijft trouwens kampen met een hoge werkloosheid. De Waalse economie is er minder erg aan toe dan de Warande-groep voorstelt. Er is een positieve kentering, al blijft de werkloosheid heel hoog, stelt B Plus nog. Bovendien moet de meerwaarde van België niet enkel door de bril van een boekhouder bekeken worden. Het gaat ook om cultuur, solidariteit, gemeenschappelijke geschiedenis en belang.

19:15 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

B Plus, mouvement pour le fédéralisme d’union, pourfend les arguments des indépendantistes

LE SOIR du mercredi 27/12/2006 / B Plus, mouvement pour le fédéralisme d’union, pourfend les arguments des indépendantistes Le "Manifeste pour une Flandre indépendante", rédigé en novembre 2005 par le groupe de réflexion In de Warande, est loin de provoquer l’unanimité en Flandre. Cette fois, c’est B Plus, mouvement pluraliste pour le fédéralisme d’union qui, dans un rapport serré, recale les analyses des indépendantistes flamands. Trois Flamands pur beurre ont rédigé leur réponse aux économistes réunis dans "In de Warande" : Luc Ryckaert, coordinateur du groupe "Socialistes Progressistes Belges (SPB-BPS), Tony Van De Calseyde, jeune juriste qui préside le mouvement et Luc Van Coppenolle, ex-président du CVP d’Audenaarde ne sont pas de vieux belgicains nostalgiques de l’Etat unitaire.22,2% de séparatistesIls plaident même pour une nouvelle réforme susceptible de mieux faire fonctionner le fédéralisme. Partisans d’une circonscription unique, susceptible de contraindre les politiques d’une communauté à s’intéresser à ce qui se passe de l’autre côté de la frontière linguistique, les porte-parole de B Plus réclament un accord interculturel entre nos trois Communautés, une redistribution de comlpétences et un splitsing de l’arrondissement B-H-V sans élargissement de la Région bruxelloise. Ils refusent toute tentative de régionalisation de la sécurité sociale.B Plus constate que les auteurs du Manifeste ne sont pas représentatifs de la Flandre et s’inspirent d’un radicalisme nationaliste de droite, qui place le Vlaams Belang, dès la préface de leur ouvrage, au centre droit d’un échiquier politique flamand surlequel les nationalistes de la N-VA se situeraient ... au centre et dont l’extrême droite serait carrément absente ! Luc Ryckaert puise dans une enquête d’opinion réalisée en juillet dernier par les indépendantistes du Vlaamse Volksbeweging eux-mêmes le chiffre de 22,2% de Flamands se déclarant séparatistes (http://www.doorbraak.org) et rappelle que la quasi totalité de l’élite culturelle flamande s’oppose nettement à toute forme de splitsing. Au-delà des perceptions sur le devenir du pays, B Plus s’est intéressé au noeud des transferts, argument massue utilisé par les séparatistes pour exiger que la Flandre s’affranchisse du "boulet financier wallon". Pour Luc Van Coppenolle, les chiffres communiqués par les auteurs du Manifeste reposent sur des procédés de calculs contestables, en intégrant des montants qui ne corrsespondent pas à la définition habituelle des transferts.C’est ce qui expliquent, selon B Plus, pourquoi le montant des transferts Nord-Sud serait de 10,5 milliards d’euros annuels d’après les auteurs du Manifeste, soit le double (5,43 milliards) du chiffre avancé par la banque KBC, en mai 2003. Pour B Plus, le Manifeste pour l’Indépendance de la Flandre a utilisé des chiffres sujets à caution pour permettre de qualifier les transferts de phénoménaux alors qu’ils s’inscrivent dans un rapport normal, parfaitement dans la moyenne européenne. Les responsables de B Plus déclinent enfin les dangers du scénario séparatiste : instabilité politique que les investisseurs nationaux et étrangers redoutent comme la peste, tensions annoncées lors du partage de la dette, préjudice en Flandre causé par un protectionnisme wallon contraint de se protéger de la concurrence fiscale, dédoublement coûteux des institutions restées fédérales, délocalisation des institutions européennes de Bruxelles, déficit d’image internationale ... Et, pour ceux qui pointent en exemple le divorce à l’amiable prononcé entre Tchéquie et Slovaquie, l’étude démontre que la réussite des deux nouveaux Etats est très loin des espoirs affichés en 1993, année de la scission de la Tchécoslovaquie et ... de la création de l’Etat fédéral belge.

19:07 Écrit par Ensemble pour une Belgique pleine d'avenir - Samen voor een Belgi dans Presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |